DISCLAIMER

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze site besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen altijd direct en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Impress Producties sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site. Mocht je onjuistheden tegenkomen in deze site, dan verzoeken wij je dit door te geven aan info@impressfotografie.nl